Total Membership Strength As on 31-12-2016

Sr. No. UNIT NAME CORP. PATRON LIFE OVERSEAS TOTAL G,C. SEATS Alloted 2015-17
1 Ahmedabad 6 295 3928 1 4229 8
2 Baroda 1 65 443 0 509 1
3 Chennai 0 3 176 0 179 1
4 Delhi 6 112 1702 0 1820 4
5 Erode 14 40 801 0 855 2
6 Gwalior 1 2 266 0 269 1
7 Haryana 0 16 1091 0 1107 2
8 Hinganghat 1 8 372 0 381 1
9 Ichalkaranji-Miraj 2 12 780 0 794 1
10 Amritsar/Jalandhar 0 1 75 0 76 1
11 Karnataka 24 84 554 0 662 1
12 Jalgon/Khandesh 1 24 182 0 207 1
13 Madhya Pradesh 13 81 1545 0 1639 4
14 Marathwada 1 11 181 0 193 1
15 Mumbai 28 320 4095 0 4443 8
16 Odisha 2 0 130 0 132 1
17 P.H.C. 5 16 424 0 445 1
18 Rajasthan 3 24 714 0 741 1
19 Salem 0 21 363 0 384 1
20 Saurashtra 0 46 230 0 276 1
21 Solapur 0 6 407 0 413 1
22 South Gujarat 1 47 841 0 889 2
23 South India 8 84 1422 0 1514 3
24 Uttar Pradesh 2 7 371 0 380 1
25 Vidarbha 0 6 764 0 770 1
26 West Bengal 0 111 444 0 555 1
TOTAL 119 1442 22301 1 23862 51