TOTAL MEMBERSHIP STRENGTH AS ON 31-03-2018

Sr. No. UNIT NAME CORP. PATRON LIFE OVERSEAS TOTAL G,C. SEATS Alloted 2017-19
1 Ahmedabad 6 296 3945 1 4247 8
2 Baroda 1 67 441 0 509 1
3 Chennai 0 3 177 0 180 1
4 Delhi 6 114 1770 0 1890 4
5 Erode 14 40 802 0 856 2
6 Gwalior 1 2 266 0 269 1
7 Haryana 1 16 1091 0 1108 2
8 Hinganghat 1 8 372 0 381 1
9 Ichalkaranji-Miraj 2 12 793 0 807 2
10 Amritsar/Jalandhar 0 1 75 0 76 1
11 Karnataka 24 84 554 0 662 1
12 Jalgon/Khandesh 1 24 182 0 207 1
13 Madhya Pradesh 14 83 1563 0 1660 4
14 Marathwada 1 11 181 0 193 1
15 Mumbai 28 324 4119 0 4471 8
16 Odisha 2 0 131 0 133 1
17 P.H.C. 5 16 426 0 447 1
18 Rajasthan 3 24 727 0 754 1
19 Salem 0 21 367 0 388 1
20 Saurashtra 0 46 230 0 276 1
21 Solapur 0 6 407 0 413 1
22 South Gujarat 1 49 847 0 897 2
23 South India 8 84 1449 0 1541 3
24 Uttar Pradesh 2 7 371 0 380 1
25 Vidarbha 0 6 848 0 854 2
26 West Bengal 0 112 446 0 558 1
TOTAL 121 1456 22580 1 24157 53