Total Membership Strength As on 31-06-2017

Sr. No. UNIT NAME CORP. PATRON LIFE OVERSEAS TOTAL G,C. SEATS Alloted 2017-19
1 Ahmedabad 6 295 3928 1 4229 8
2 Baroda 1 65 443 0 509 1
3 Chennai 0 3 176 0 179 1
4 Delhi 6 112 1708 0 1826 4
5 Erode 14 40 801 0 855 2
6 Gwalior 1 2 266 0 269 1
7 Haryana 1 16 1091 0 1108 2
8 Hinganghat 1 8 372 0 381 1
9 Ichalkaranji-Miraj 2 12 788 0 802 2
10 Amritsar/Jalandhar 0 1 75 0 76 1
11 Karnataka 24 84 554 0 662 1
12 Jalgon/Khandesh 1 24 182 0 207 1
13 Madhya Pradesh 14 81 1559 0 1654 4
14 Marathwada 1 11 181 0 193 1
15 Mumbai 28 323 4101 0 4452 8
16 Odisha 2 0 131 0 133 1
17 P.H.C. 5 16 424 0 445 1
18 Rajasthan 3 24 726 0 753 1
19 Salem 0 21 363 0 384 1
20 Saurashtra 0 46 230 0 276 1
21 Solapur 0 6 407 0 413 1
22 South Gujarat 1 47 842 0 890 2
23 South India 8 84 1423 0 1515 3
24 Uttar Pradesh 2 7 371 0 380 1
25 Vidarbha 0 6 848 0 854 2
26 West Bengal 0 111 444 0 555 1
TOTAL 121 1445 22434 1 24000 53